Privātuma politika

VIDEONOVĒROŠANA

 

Uzņēmums SIA RILITA veic klientu (turpmāk tekstā — „klients”) personas datu apstrādi, izmantojot videonovērošanas kameru sistēmu. Ierakstītie attēli ir uzskatāmi par personas datiem, ja tie sniedz informāciju par privātpersonu var arī šī privātpersona ir identificējama attēlā. SIA RILITA apņemas rūpīgi veikt visu personas datu apstrādi, pilnībā ievērojot spēkā esošos tiesību aktus par datu aizsardzību.

 

Personas datu apstrādes mērķis.

 

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus (t.i., ar videonovērošanas kameru ierakstītos attēlus), lai aizsargātu savu īpašumu, novērstu noziedzīgus gadījumus, kā arī izmeklētu visus izdarītos noziegumus vai nelaimes gadījumus, kuri notikuši mūsu telpās vai to tuvumā. Tāpat mēs apstrādājam personas datus, lai aizsargātu savus darbiniekus viņu darba laikā, kā arī paaugstinātu drošības līmeni darbā.

 

Personas datu apstrādes pamatā ir likumīgas intereses. Personas datu apstrāde ir atļauta gadījumos, kad ir nepieciešams īstenot kontroliera vai trešās personas likumīgās intereses. Personas datu apstrāde iepriekšminētajos apstrādes nolūkos ir absolūti nepieciešama, lai aizsargātu SIA RILITA īpašumu un tā darbinieku personīgo drošību, jo šīs pašas intereses nav iespējams efektīvi aizsargāt ar citiem mazāk stingriem līdzekļiem.

 

Kādus datus mēs apstrādājam un no kurienes iegūstam šos datus?

 

Reģistrs sastāv no video ierakstiem, kas ierakstīti noteiktā laikā un vietā ar videonovērošanas kameras sistēmu. Šie ieraksti satur visus reģistrā iekļautos datus. Videonovērošanas kameru sistēma tiek izmantota SIA RILITA veikalos.

 

Personas datu grupas, kurām veic apstrādi, ir SIA RILITA klienti un darbinieki. Papildus iepriekš minētajām grupām datu apstrādi veic arī citiem mūsu īpašuma lietotājiem.

 

Datu subjekti tiek informēti par videonovērošanas kameras ierakstu, izmantojot uzlīmes „VIDEONOVĒROŠANA”, kas izvietotas veikalu telpās.

 

Personas datu apstrādes veicēji.

 

Personas datus var apstrādāt SIA RILITA darbinieki, kuru darba aprakstā iekļauta videonovērošanas kameru sistēmas uzturēšana un attīstība.

 

Personas dati tiek nodoti policijai un citām valsts iestādēm, kurām ir likumīgas tiesības apstrādāt kameru ierakstu datus. Personas dati tiek nodoti arī valsts aģentūrām situācijās, kad apstrāde ir nepieciešama, lai iesniegtu tiesā prasību vai lai atbildētu uz šādu tiesas prasību vai pieņemtu tiesas lēmumu. Personas dati tiek nodoti arī apdrošināšanas sabiedrībām, kas apstrādā un risina ar apdrošināšanas atlīdzību saistītus jautājumus.

 

Personas dati netiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ.

 

Personas datu uzglabāšanas laiks.

 

SIA RILITA saglabā kameru ierakstus divas nedēļas sākot ar ierakstīšanas brīdi. Kad divas nedēļas ir pagājušas, ieraksti tiek automātiski iznīcināti. Ierakstus var uzglabāt ilgāku laiku, ja tie ir nepieciešami noziedzības vai bojājuma gadījuma lietas izmeklēšanai. Tomēr arī šādos gadījumos ieraksti tiek iznīcināti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi.

 

Ierakstu uzglabāšana laiks ir divas nedēļas, jo ir vairāki krimināllietas un bojājumu gadījumi, kuri uzreiz nenonāk mūsu uzmanības lokā. Mēs vēlamies nodrošināt, lai videonovērošanas kameru sistēma tiktu izmantota atbilstoši mūsu noteiktajiem mērķiem.

 

Klienta tiesības

 

Klients var izmantot tālāk minētās tiesības, sazinoties ar SIA RILITA pa tālruni vai pa e-pastu. SIA RILITA patur tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, lai pārbaudītu viņa/-as identitāti un izpildītu informācijas pieprasījumu.

 

Klientam ir tiesības pārbaudīt savus datus reģistrā.

 

Klientam ir tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu.

 

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa vai viņas personas dati tiktu dzēsti no reģistra. Pēc klienta pieprasījuma SIA RILITA ir jādara viss iespējamais, lai dati tiktu nekavējoties dzēsti, izņemot gadījumus, kad pastāv juridiska rakstura iemesli, kas liedz šādu datu dzēšanu.

 

Klientam ir tiesības ierobežot un celt iebildumus pret viņa vai viņas personas datu apstrādi. Kad klients ir iesniedzis pieprasījumu, SIA RILITA vairs nevar apstrādāt klienta personas datus, ja vien nepastāv juridiska rakstura iemesls šādai apstrādei.

 

Ja klients uzskata, ka viņa vai viņas privātums ir ticis pārkāpts, viņš vai viņa var iesniegt sūdzību attiecīgajā ES dalībvalstī, kurā viņš vai viņa dzīvo. Sīkāka informācija par valstu datu aizsardzības iestādēm atrodama šeit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 

 

MĀJAS LAPĀ IEGŪTO PERSONAS DATU APSTRĀDE

 

 1. SIA RILITA, (turpmāk – fuji.lv), ir pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

 

Šī Privātuma politika izskaidro, kā fuji.lv apstrādā fiziskās personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko fuji.lv ievāc no klientu reģistrācijām, darījumiem mājas lapā, e-pastu sarakstēm, līgumiem un citiem avotiem.

 

Personas datu ievākšana un izmantošana

 

 1. Izmantojot fuji.lv pakalpojumus, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi.

 

 1. fuji.lv informē, ka norādot savu e-pasta adresi, citu kontaktinformāciju, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts paziņojums/atgādinājums un cita informācija par preču, pakalpojumu veiktajiem pasūtījumiem.

 

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

 

 1. fuji.lv apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 

Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana

Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei

Pasūtījumu noformēšanai un apstrādei, saziņai ar pasūtītāju

 

Personas datu glabāšanas ilgums

 

 1. fuji.lv glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 

kamēr fuji.lv pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Personas datu saņēmēji

 

 1. fuji.lv fizisko personu datus nodod trešajām personām tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

 

 1. Dati, kas ļautu identificēt fizisko personu, netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām, ja to nepieprasa Latvijas Republikas normatīvie akti.

 

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 

 1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

 

 1. fuji.lv veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi vai citu saziņas veidu).

 

 

Tiesības atsaukt piekrišanu

 

 1.  Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu info@fuji.lv .

 

 1. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

 

Jūsu personas datu kontrolieris, kontaktinformācija:

 

SIA RILITA

 

Rīga, Mazā Nometņu 34a, LV-1002, Latvija

 

info@fuji.lv