Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

SIA “Rilita” reģistrācijas numurs LV40003289795 (turpmāk Fuji.lv) savā mājas lapā www.fuji.lv piedāva dažādus pakalpojumus atbilstoši šiem noteikumiem (turpmāk – Lietošanas noteikumi). Šie Lietošanas noteikumi nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas Lietotājiem. Katra mājas lapas Lietotāja pienākums ir iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un mājas lapas lietošana ir uzskatāma par piekrišanu ievērot Lietošanas noteikumus. Fuji.lv nav pienākums informēt Lietotāju par jebkādām izmaiņām šajos noteikumos. Piekļūstot Fuji.lv lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Reģistrācija

Jums ir iespēja reģistrēties un izveidot Lietotāja kontu interneta vietnē Fuji.lv. Reģistrējoties un izveidojot Lietotāja kontu, Jūs piekrītat šiem Lietošanas Noteikumiem. Reģistrējoties un izveidojot Lietotāja kontu, jānorāda Jums pieejama e-pasta adrese un parole vai Jūsu www.facebook.com lietotāja konta nosaukums un parole. Jūs nedrīkstat izmantot viltus e-pasta adresi vai facebook.com kontu, uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju, vai kā citādi maldināt par satura izcelsmi. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas izmantojot Jūsu kontu un paroli. Fuji.lv nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumu, kas radušies neievērojot šajos Lietošanas noteikumos atrunāto. Gadījumā, ja Lietotājs neievēro šajā sadaļā atrunātos noteikumus, Fuji.lv ir tiesības pārtraukt piekļuvi Lietotāja kontam vai pat dzēst Lietotaja kontu.

Cenas

Interneta vietnē Fuji.lv visas cenas norādītas eiro valūtā ar pievienotās vērtības nodokļi. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Cenas produktiem var mainīties pēc Fuji.lv ieskatiem.

Piegāde

Fuji.lv nodrošina preces piegādi Latvijā, atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar piegāžu pakalpojumu sniedzēju. Precei jāsasniedz adresāts 2-5 darba dienu laikā, kopš izsūtīšanas brīža, akarībā no saņemšanas adreses. Ja preces piegāde sāk kavēties, nosūtiet e-pastu uz rilita@fuji.lv, norādot pasūtījuma numuru.

Konfidencialitāte

Fuji.lv ar lielu atbildību izturās pret privāto informāciju, ko mūsu klienti mums uztic, veicot pasūtījumus, vai reģistrējoties interneta vietnē Fuji.lv.
Informācija, kuru nepieciešams norādīt, veicot pasūtījumus un/vai reģistrējoties ir: vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums; pasūtītāja adrese; piegādes adrese; telefona numurs, e-pasta adrese. Jūsu privātā informācija tiks izmantota, lai:

  • Nosūtītu elektronisku pasūtījuma apstiprinajumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi;
  • Nosūtītu gatavo preci uz Jūsu norādīto adresi;
  • Sazinātos ar Jums, ja nepieciešams precizēt pasūtījuma detaļas;
  • Veiktu pasūtījumu analīzi augstākai servisa nodrošināšanai;
  • Informētu Jūs par jaunākajiem produktu piedāvājumiem.

Fuji.lv garantē, ka Jūsu norādīto privāto informāciju neatklās trešajai pusei, izņemot gadījumus, ja to pieprasa ar tiesas rīkojumu vai arī, ja rodas situācija, kad jānovērš krāpniecisks vai noziedzīgs nolūks.

Īpašumtiesības

Fuji.lv, atbilstoši Lietošanas noteikumiem, piedāvā iespēju augšupielādēt attēlus interneta vietnē Fuji.lv, kurus izmanto fotogrāfiju vai apdrukas suvenīru izgatavošanas procesā. Augšupielādējot attēlus, Jūs apliecināt, ka Jums ir šo attēlu turēšanas, interneta mājas lapu vietnēs augšupielādēšanas un apdrukas mērķiem izmantošanas tiesības, kā arī apliecināt, ka uzņematies atbildību par trešo personu pretenzijām par augšupielādēto attēlu īpašumtiesībām. Fuji.lv garantē, ka Jūsu augšupielādētos attēlus neizmantos nekādiem citiem mērķiem kā tikai Jūsu pasūtījuma izgatavošanai un piegādei uz Jūsu norādīto adresi, kas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā Jūsu īpašums var tikt nodots trešajai personai ārpakalpojumā ar mērķi nodrošināt Jūsu veikto pasūtījumu (vizuālā apstrāde, druka, iepakošana, piegāde un c.).

Pakalpojumu apmaksas un maksājumu atgriešanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1.Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek veikta SIA RILITA pakalpojumu apmaksa mājas lapā www.fuji.lv (turpmāk tekstā – mājas lapa) un maksājumu atgriešana pakalpojuma saņēmējam (turpmāk tekstā – Klients).
1.2.Elektroniski iespējams apmaksāt šādus pakalpojumus: – fotogrāfiju izdrukas; – suvenīri ar foto; – audio un video digitalizācija; – fotogleznas (canvas); – fotosesijas; – portretus pieminekļiem; – citus fotopakalpojumus.
1.3.Izmantojot mājas lapu un/vai veicot pakalpojumu apmaksu mājas lapā, Klients piekrīt ievērot zemāk minētos noteikumus.

2. Personas datu norādīšana un aizsardzība, atbildība
2.1.Klients apzinās un uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas sniegšanu, veicot pakalpojuma apmaksu. Pakalpojuma apmaksas procesā norādot kļūdainu vai nepatiesu informāciju, Klientam var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana. SIA RILITA nav atbildīga par Klienta maksājumu karšu datu neprecizitāti vai nepatiesumu.
2.2.Klients piekrīt, ka visa informācija, kas skar personu datus un nepieciešama pakalpojumu apmaksai, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un visi Klienta norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi pakalpojuma nodrošināšanai.
2.3.Klienta norādītie maksājumu karšu dati un paroles piekļuvei naudas kontam tiks izmantoti tikai un vienīgi tādā apmērā, lai nodrošinātu pakalpojumu apmaksu saskaņā ar starptautiskajiem banku maksājumu karšu organizāciju noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kuri reglamentē finanšu iestāžu darbu prasībām. SIA RILITA nav pieejami un redzami maksājumu karšu dati, kas izmantoti Klientu veiktajos darījumos.

3. Pakalpojuma apmaksas un saņemšanas kārtība
3.1.SIA RILITA pakalpojuma saņemšanai, Klients veic pakalpojumu apmaksu SIA RILITA mājas lapā, izvēloties attiecīgu pakalpojumu un ievadot apmaksai nepieciešamos datus.
3.2.Darījuma veikšanai Klienti tiek novirzīti uz drošu pirkumu vidi, kur apmaksas brīdī maksājumu kartes īpašnieks ievada kartes identifikācijas datus un paroles. Apmaksas laiks ir ierobežots, apmaksa jāveic 10 minūšu laikā no apmaksas uzsākšanas.
3.3.Pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar bankas izsniegtām VISA, VISA Electron un MasterCard maksājuma kartēm vai caur SWEDBANK banklink sistēmu.
3.4.Apmaksājot pakalpojumus mājas lapā pakalpojuma maksai netiek piemērota komisijas maksa.
3.5.Pēc veiksmīgas pakalpojuma apmaksas Klients saņem informāciju par veikto apmaksu un pakalpojuma izpildes laiku uz norādīto vai reģistrēto (reģistrētiem Klientiem) e-pastu.
3.6.Apmaksāto pakalpojumu Klients var saņemt e-pastā norādītā laikā, ierodoties personīgi izvēlētā SIA RILITA filiālē vai norādītā adresē, izmantojot piegādi.

4. Pakalpojuma apmaksas apjomi un nosacījumi
4.1. SIA RILITA mājas lapā var norēķināties par pakalpojumiem, kuru summa ir sākot ar 3.00 Eur. Par pakalpojumiem, kuru summa nesasniedz 3.00 Eur, var norēķināties tikai SIA RILITA filiālēs vai fotogrāfiju izsniegšanas punktos pasūtījuma saņemšanas brīdī.
4.2. Par pakalpojumiem, kuru summa pārsniedz 50.00 Eur var norēķināties tikai SIA RILITA mājas lapā vai izvēloties rēķinu par priekšapamaksu.

5. Atteikšanas no pakalpojuma un maksājumu atgriešanas kārtība
5.1.Klientam nav tiesību atteikties no pakalpojuma un pieprasīt atgriezt naudu, sakarā ar to ka pakalpojums ir personalizēts, izņemot gadījumus kad pakalpojuma kvalitāte ir zema, iesniedzot rakstisku pretenziju SIA RILITA birojā, filiālē, vai sūtot to uz info@fuji.lv vai arī uzrakstot to www.fuji.lv sadaļā Atsauksmes un ierosinājumi.
5.2.Klientam ir tiesības atteikties no apmaksāta pakalpojuma, saņemot atpakaļ pakalpojuma maksu 100% apmērā, ja pakalpojums netiek sniegts SIA RILITA vainas dēļ.
5.3.Nauda par neizmantoto vai atteikto pakalpojumu tiek atgriezta tikai uz Klienta bankas kontu, no kura tika veikta pakalpojuma apmaksa, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Klienta pieteikuma saņemšanas.

6. Citi jautājumi
6.1.SIA RILITA visus paziņojumus nosūta uz Klienta norādīto vai reģistrēto e-pasta adresi.
6.2.Klients ar visiem paziņojumiem un jautājumiem vēršas pie SIA RILITA, izmantojot vienu no šādām saziņas veidiem: – izmantojot www.fuji.lv sadaļu Atsauksmes un ierosinājumi; – e-pasts info@fuji.lv; – tālrunis +37167280990; – personīgi SIA RILITA birojā vai jebkurā no filiālēm.
6.3.Visas nesaskaņas, kas ir radušās saistībā ar pakalpojumu apmaksu un maksājumu atgriešanu starp SIA RILITA un Klientu, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja nesaskaņas neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tās ir jārisina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.